Vedtægter

§1 Navn, formål og hjemsted

1.1
Foreningens navn er Ørestad Parkerings Forening .
Foreningens adresse er Foreningens Formands Adresse
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2
Foreningens formål er at være en interesseorganisation for beboere, forretninger og virksom-heder i Ørestad i Københavns Kommune, som ønsker at opnå rimelige parkerings vilkår i Ørestad, herunder er det særligt foreningens formål at arbejde for at p-afgifter og p-udgifter i Øsestadrområdet nedsættes, således at p-afgifter og p-udgifter svarer til, hvad der opkræves i andre områder af Københavns Kommune eller andre større byer. Baggrunden for etableringen af foreningen er således blandt andet at der i Ørestaden opkræves p-afgifter og p-udgifter, som væsentligt overstiger, hvad der opkræves i andre dele af Københavns Kommune.
Det er således også foreningens formål at arbejde målrettet for at By & Havn I/S, som forestår opkrævningen af parkerings udgifter i Ørestaden, nedsætter disse udgifter til et rimeligt og pas-sende niveau, svarende til hvad der er gældende i Københavns Kommunes øvrige områder.

1.3
Foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser i forhold til By & Havn I/S, Køben-havns Kommune, Staten og andre myndigheder med henblik på at fremme det ovennævnte formål. Foreningen vil anvende såvel politiske som juridiske tiltag, herunder om nødvendigt gennemførelsen af klagesager eller retssager mod myndigheder eller By & Havn I/S, for at varetage medlemmernes interesser i forhold til ovennævnte formål.

1.4
Foreningen skal endvidere varetage medlemmernes og foreningens interesser i forhold til offentligheden, herunder ved at fremme offentlighedens kendskab til foreningen og dens formål, for eksempel via pressen og andre medier

§ 2 Medlemsforhold

2.1
Som medlem kan optages beboere og virksomheder og forretninger, som hører hjemme i Øre-staden, ligesom der kan optages medlemmer, som hører hjemme i Københavns Kommune og som ønsker at fremme det i § 1 anførte formål.

2.2
Medlemskabet træder tidligst i kraft, når medlemmet har indbetalt medlemsskab, således som det til enhver en tid er fastsat af foreningens bestyrelse. Ved stiftelsen af foreningen udgør medlemsskab kr. 120 pr. medlem pr år.

2.3
Bestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende en indmeldelse fra et medlem og kan diskretionært afslå ansøgninger om medlemskab.

§ 3 Udmeldelse og eksklusion

3.1
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Udmeldelse fritager ikke medlemmet for at betale kontingenter, som er vedtaget inden udmeldelsen finder sted, og det opsigende medlem har ikke krav på tilbagebetaling af tidligere indbetalte kontingenter, herunder indmeldelsekontingent.

3.2
Et medlem der ikke rettidigt betaler kontingent og som ikke indbetaler kontingent senest 10 dage efter fremsendelsen af rykkerskrivelse herom slettes automatisk som medlem og anses for at være udtrådt af foreningen.

3.3
Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af foreningen, jf. § 2 slettes automatisk som medlem af foreningen.

3.4
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der skønnes at modarbejde foreningens interesser elle som skønnes at handle til skade for foreningen, ligesom bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser. Et medlem kan herunder ekskluderes af bestyrelsen, såfremt medlemmet misrekommandere foreningen eller dens medlemmer eller udviser illoyal adfærd over for foreningen eller dens medlemmer.

§ 4 Kontingent
4.1
Års kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af den ordinære gene-ralforsamling og indbetales til foreningen senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

4.2
I øvrigt opkræves kontingenter løbende i årets løb under hensyntagen til foreningens likviditet og behov for at finansiere foreningens aktiviteter og initiativer.

4.3
Intet medlem er forpligtet til at betale kontingenter, der – inklusive indmeldelsekontingent – samlet udgør mere end kr. 500

4.4
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at opkræve kontingenter løbende inden for et af generalforsamlingen angivet maksimum.

§ 5 Bestyrelsen

5.1
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges af general-forsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Første bestyrelse, som tiltræder ved foreningens stiftelse består af Kirsten Lindberg , Pia Nielsen og Henrik Poulsen, valgt på den stiftende generalforsamling samt suppleanten xx

5.2
Generalforsamlingen udpeger endvidere 1 suppleant for det tilfælde, at et bestyrelsesmedlem fratræder i utide eller varigt bliver forhindret i at udføre sit hverv som bestyrelsesmedlem. Gen-valg kan finde sted.

5.3
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med en formand og vælger en kasserer for foreningen.

5.4
Bestyrelsen varetager foreningens tarv og anliggender udadtil og indadtil. Bestyrelsen uddelegerer opgaver til medlemmer eller andre og bestyrelsen kan i fornødent omfang, og såfremt foreningens likviditet og økonomi tillader det, antage ekstern bistand, herunder (advokatbistand)..

5.5
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når et bestyrelses-medlem kræver det. Bestyrelsesmøder skal indkaldes med en uges varsel, medmindre forman-den skønner at bestyrelsesmødet ikke kan eller bør afvente udløbet af en uges varsel.

5.6
Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal og er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.7
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller referenten.

§ 6 Generalforsamlingen

6.1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden fra den 1. februar til den 30. april. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mere end 25 % af foreningens med-lemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund og dagsorden for mødet.

6.2
Såfremt medlemmer begærer ekstraordinær generalforsamling afholdt, afholdes en sådan gene-ralforsamling senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom.

 

6.3
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 1 uges varsel og indkaldelse kan ske ved udsendelse af indkaldelses skrivelse via e-mail til de enkelte medlemmer. Ethvert medlem har pligt til at op-lyse og ajourføre e-mailadresse, hvortil meddelelser vedrørende foreningens forhold og indkaldelser til generalforsamling mv. kan ske. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge foreningens regnskab.

6.4
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens årsberetning
3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter
6. Eventuelt

6.5
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert medlem kun kan medbringe højst 10 fuldmagter. En fuldmagt skal være skrift-lig og skal angive, hvilken generalforsamling fuldmagten vedrører.

6.6
Dirigenten kan bestemme at afstemninger og valg skal foregå ved håndsoprækning, hvis ingen af de fremmødte medlemmer kræver en skriftlig afstemning.

6.7
Alle beslutninger træffer ved simpelt stemmeflertal, såfremt andet ikke følger af gældende lovgivning eller af nærværende vedtægter.

§ 7 Regnskab og formue

7.1
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

7.2
Regnskabet skal udarbejdes af en af bestyrelsen valgt person, der skønnes at have de nødvendige faglige kvalifikationer.

7.3
Den af bestyrelsen udpegede kasserer forestår indkassering af foreningens indtægter (kontin-genter mv.), betaling af regninger mv. og bogfører løbende samtlige indtægter og udgifter.

§ 8 Tegning og hæftelse

8.1
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, det vil sige tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

8.2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser

§ 9 Vedtægtsændringer

9.1
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

§ 10 Opløsning
10.1
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer og at mere end 10 % af samtlige foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling på hvilken foreningens opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer

§ 11 Tvister
11.1 Eventuelle tvister, der måtte opstå vedrørende foreningen eller foreningens medlemsforhold mv. – det være sig mellem foreningen og dens medlemmer eller mellem foreningens medlemmer – afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.